Algemene Voorwaarden Ge-Uz B.V. handelend onder de naam Intergeuz, hierna Intergeuz.
Utrecht 1 juni 2023

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Intergeuz goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan cliënt levert.

1.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Prijs en betaling
2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient cliënt alle betalingen in euro’s te voldoen.

2.2 Alle door Intergeuz afgegeven offertes en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Intergeuz schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door Intergeuz afgegeven berekening of begroting kunnen door cliënt nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend.

2.3 Intergeuz zal in een separate opdrachtbevestiging de vergoeding vastleggen van de overeengekomen prestaties die zij aan cliënt in rekening brengt. Tenzij in deze opdrachtbevestiging anders staat vermeld, bedraagt de betalingstermijn voor de door Intergeuz in rekening gebrachte facturen 14 dagen.

2.4 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Intergeuz de vordering
uit handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

3. Vertrouwelijkheid
3.1 Cliënt en Intergeuz dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

4. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

4.1 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Intergeuz verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij cliënt. Cliënt staat er jegens Intergeuz voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Cliënt vrijwaart Intergeuz tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

4.2 Indien Intergeuz op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatie beveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Intergeuz staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

4.3 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computerdata, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Intergeuz gerechtigd cliënt toegangs- of identificatiecodes toe tewijzen.

4.4 Cliënt behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Intergeuz is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Intergeuz.

5. Rechten van intellectuele eigendom
5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst

5.2 ontwikkelde of aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, broncodes, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij cliënt ten behoeve van eigen gebruik.

6. Leveringstermijnen
6.1 Alle door Intergeuz genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Intergeuz bekend waren. Door Intergeuz genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Intergeuz niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter.

6.2 Intergeuz spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever) data zoveel
mogelijk in acht te nemen.

6.3 De enkele overschrijding van een door Intergeuz genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Intergeuz niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt Intergeuz wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

7. Opschorting overeenkomst
7.1 Indien cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst door Intergeuz nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Intergeuz stelt of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Intergeuz het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Intergeuz tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Intergeuz tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

8. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst
8.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

8.2 Betalingsverplichtingen van cliënt en alle andere verplichtingen tot medewerking door de cliënt of een door de cliënt in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

8.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en/of voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

8.4 Cliënt is nimmer gerechtigd een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud door volbrenging eindigt en/of welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

8.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van cliënt wijzigt. Intergeuz is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

9. Aansprakelijkheid van Intergeuz
9.1 De totale aansprakelijkheid van Intergeuz wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met cliënt overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

9.2 De aansprakelijkheid van Intergeuz voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan Intergeuz voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan Intergeuz voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Intergeuz wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

9.3 De in artikel 9.1 en 9.2 bedoelde uitsluitingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Intergeuz.

10. Overmacht
10.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Intergeuz, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan Intergeuz zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door cliënt aan Intergeuz is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

10.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

11. Wijziging en meerwerk
11.1 Indien Intergeuz op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Intergeuz.

11.2 Intergeuz is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen
12.1 Cliënt is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

12.2 Intergeuz is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1 De overeenkomsten tussen Intergeuz en cliënt worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Alvorens een rechterlijke procedure op te starten verbinden partijen zich een procedure tot geschillenbeslechting op te starten met behulp van een bij de Mediators Federatie Nederland aangesloten mediator.

14. Bijzondere bepalingen
14.1 Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Intergeuz is het inrichten van een product pagina ten behoeve van het online aanbieden van producten voor de client waarin wordt inbegrepen het beschrijven, presenteren met behulp van afbeeldingen, opsommen van specificaties en USP’s (unieke eigenschappen).

14.2 Intergeuz zal de inrichting van de productpagina’s met zorg ontwikkelen, één en ander met inachtneming van de specificaties of het ontwerp van het betreffende online platform – in voorkomend geval – met inachtneming van de met cliënt schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken, afspraken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan Intergeuz verlangen dat cliënt zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de speficaties of het ontwerp. Intergeuz is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop cliënt zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.

14.3 Cliënt zal de voor opname of verwerking in de productpagina benodigde materialen tijdig, met inachtneming van de in de overeenkomst genoemde termijnen en in een door Intergeuz te bepalen formaat aanleveren.

14.4 Intergeuz is gerechtigd op basis van de hem verstrekte specificaties een concept of prototype van de te ontwikkelen productpagina te maken. Intergeuz kan de verdere ontwikkeling van de productpagina opschorten totdat cliënt het concept of prototype schriftelijk heeft goed-gekeurd.

14.5 De werkzaamheden van Intergeuz worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Intergeuz uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende eenduidigheid is omschreven.

14.6 In de door Intergeuz opgemaakte opdrachtbevestiging is een projectplanning in fasen met een bijbehorende betalingsverplichting per fase opgenomen. Indien is overeengekomen dat de ontwerp- en ontwikkeldiensten in fasen zullen plaatsvinden, is Intergeuz gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of aan zijn betalingsverplichting per fase heeft voldaan.

14.7 Indien ten gevolge van (nalatig) handelen van opdrachtgever de overeengekomen projectplanning niet wordt gehaald, terwijl er door Intergeuz wel inspanningen zijn verricht om de overeengekomen projectplanning te realiseren, is Intergeuz gerechtigd de kosten van de volledige termijn/fase bij cliënt in
rekening te brengen.

15. Oplevering.
15.1 Elke productpagina die Intergeuz in opdracht van client ontwikkelt wordt gereed gemeld bij client zodra deze online staat. Opdrachtgever wordt geacht zo snel mogelijk te controleren of de data en afbeeldingen correct zijn en voldoen aan de specificaties zoals opdrachtgever die wenst te presenteren aan haar doelgroep. Ook de getoonde prijzen dienen door opdrachtgever te worden gecontroleerd. Intergeuz verplicht zich in te spannen om alle aangeleverde gegevens correct weer te geven op de desbetreffende pagina’s maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verkeerde data, verkeerde specificaties, afbeeldingen of prijzen.

16. Onderhoud en beheer
16.1 Indien Intergeuz opdracht heeft om de door haar ontwikkelde productpagina’s te onderhouden, zal elke pagina op een met client overeengekomen frequentie worden gereviewd en geoptimaliseerd. Dit optimalisatieproces is tefijnmazig om telkens aan de opdrachtgever te rapporteren. Alles wat door
Intergeuz online wordt aangepast is real-time online te volgen. Opdrachtgever wordt geacht om met regelmaat haar productpagina’s op juistheid te controleren en eventuele omissies direct aan Intergeuz te melden. Intergeuz verplicht zich om fouten per direct te corrigeren, maar aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor verkeerde data, verkeerde specificaties, afbeeldingen of prijzen.

17. Adviezen van derden
17.1. Voor een optimale inrichting van het online account, de aanwakkering van omzet of de fiscale afwikkeling in een verkoopgebied ( bijvoorbeeld het aanvragen van BTW nrs of voorbereiden of het doen van aangiftes in het verkoopgebied) kan Intergeuz de hulp van derden voorstellen. De inschakeling van deze partijen is uiteindelijk de keuze en de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

17.2. Intergeuz kan een partij voordragen, de opdrachtgever beslist of deze partij ook daadwerkelijk wordt betrokken in het proces. Intergeuz zal zorgvuldigheid betrachten bij het voordragen van derden, echter daar dit om expertise gaat die buiten het vakgebied van Intergeuz ligt, aanvaardt Intergeuz geen aansprakelijkheid voor problemen of schade die eventueel voortkomen uit de adviezen of werkzaamheden van derden hier bedoeld.

18. Garantie
18.1 Intergeuz garandeert niet dat de productpagina(’s) zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Cliënt aanvaardt dat fouten en gebreken in de werking van een online pagina het gevolg kunnen zijn van de handelwijze van een of meer derden danwel het online platform zelf.

18.2 Intergeuz zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen aan hem toerekenbare fouten in de weergave van de inhoud van de productpagina of gebreken in de technische werking van de productpagina binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Intergeuz zijn gemeld. Het herstel wordt kosteloos uitgevoerd.

18.3 Intergeuz kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van cliënt of van andere niet aan Intergeuz toe te rekenen oorzaken of indien de fouten of gebreken bij de laatste evaluatieronde hadden kunnen
wordenvastgesteld.

19. Aansprakelijkheid.

19.1.Onverminderd het bepaalde in artikel 9 geldt ten aanzien van aansprakelijkheid tevens het bepaalde in dit artikel. Iedere aansprakelijkheid van Intergeuz voor het – al dan niet tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de door Intergeuz ontworpen, ontwikkelde, onderhouden of beheerde productpagina is uitgesloten.

19.2.Tevens is iedere aansprakelijkheid van Intergeuz voor het niet, niet juist of niet volledig presenteren van de inhoud van de productpagina alsook voor het vrijkomen van – al dan niet vertrouwelijke – gegevens uit een besloten deel van de betreffende site, uitgesloten.

19.3.Intergeuz kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor hacking, installatie van malware en het verspreiden van virussen alsmede voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

19.4.Intergeuz aanvaardt geen aansprakelijkheden voor schade die direct of indirect voortkomen uit adviezen van derden (zie ook paragraaf 17 Adviezen van derden)